Privacy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens 
In Balans gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat was vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van In Balans dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), aan mij of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 • Naam, adres en telefoonnummer huisarts/specialist

Waarom is dat nodig?
In Balans heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk (dieet)advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken en je hierin te kunnen begeleiden.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
In Balans bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
In Balans zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming delen:

 • Met andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer, verwijzing naar of waarneming door een andere zorgverlener of overdracht naar een instelling bij opname). In Balans heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
 • Met zorgverzekeraars i.v.m. verplichte aanlevering van gegevens voor declarabele zorg in het kader van de zorgverzekeringswet en de aanvullende zorgverzekering* in geval van psychosociale begeleiding;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Voor financiële administratieve doeleinden met de boekhouder (beperkt).

  * De zorgfactuur voor psychosociale therapie dient de volgende gegevens te bevatten, wil deze in aanmerking komen voor vergoeding:
  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Omschrijving ‘overige psychosociale therapie’
  • Behandeldatum
  • Kosten van het consult

In Balans heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht

In Balans zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden zoals een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft In Balans een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. In Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Emailverkeer
Met het ingaan van de AVG worden ook de emailberichten van In Balans versleuteld verzonden. Dat betekent dat je eerst een melding krijgt via email of via SMS dat er een bericht voor je klaar staat. Vervolgens kun je dit bericht openen en dan pas ontvang je het eigenlijke bericht. In Balans heeft een (verwerkers)overeenkomst met het bedrijf dat dit faciliteert.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marietherese@inbalans.net. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
In Balans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via telefoonnummer 06 40616590 of via marietherese@inbalans.net

Bijzondere omstandigheden
Als zorgverlener ben ik verplicht het stappenplan van de rijksoverheid te volgen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Meldcode huiselijk geweld

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door In Balans, dan kun je contact opnemen met mij via het algemene telefoonnummer of via marietherese@inbalans.net .

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.