Algemene voorwaarden

Voorwaarden In Balans algemeen

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  • Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting, dieetadvisering of psychosociale therapie de diëtist consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
  • Psychosociale therapie: aanvullende therapie op psychosociaal en emotioneel vlak.
 2. De diëtist van in Balans biedt in de hoedanigheid van therapeut/coach tevens psychosociale therapie bij hulpvragen samenhangend met voeding en eetgedrag.
 3. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering, voedingsadvisering of psychosociale therapie.
 4. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering en/of psychosociale begeleiding. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten bij de tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
 5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden zoals het individueel dieetvoorschrift.
 6. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 7. 7.Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het aantal te vergoeden uren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
 8. Facturen voor psychosociale therapie/- begeleiding worden rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht.
 9. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering of psychosociale therapie door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 10. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, wordt het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening gebracht. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
 11. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 12. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
 13. De artikelen 4 tot en met 7 en 9 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.
 14. De artikelen 4 tot en met 6 en 8 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor psychosociale therapie.